جمله پند آموز

امید


آراستگی از اخلاق مومنان است
آرزو زن سلم پسر فریدون است.

فریدون شاه پیشدادی ایران که سه پسر داشت، سه دختر شاه یمن را برای پسرانش به زنی گرفت. از میان این سه دختر آرزو که بزرگ‌تر بود زن سلم اولین پسر فریدون شد.

آرزو نقاشی ایرانی در سده ۱۲ ه.ق بود که طبق کتاب «احوال و آثار نقاشان قدیم» مهارت زیادی در ترسیم منظره و چهره داشت.

از آثار آرزو قلمدانی بر جا مانده است که یک روی آن تصویر مسیح پیامبر مسیحی و روی دیگرش گروهی در حال نیایش خداوند نقاشی شده است.
آرزو زن سلم پسر فریدون است.

فریدون شاه پیشدادی ایران که سه پسر داشت، سه دختر شاه یمن را برای پسرانش به زنی گرفت. از میان این سه دختر آرزو که بزرگ‌تر بود زن سلم اولین پسر فریدون شد.

آرزو نقاشی ایرانی در سده ۱۲ ه.ق بود که طبق کتاب «احوال و آثار نقاشان قدیم» مهارت زیادی در ترسیم منظره و چهره داشت.

از آثار آرزو قلمدانی بر جا مانده است که یک روی آن تصویر مسیح پیامبر مسیحی و روی دیگرش گروهی در حال نیایش خداوند نقاشی شده است.
آرزو زن سلم پسر فریدون است.

فریدون شاه پیشدادی ایران که سه پسر داشت، سه دختر شاه یمن را برای پسرانش به زنی گرفت. از میان این سه دختر آرزو که بزرگ‌تر بود زن سلم اولین پسر فریدون شد.

آرزو نقاشی ایرانی در سده ۱۲ ه.ق بود که طبق کتاب «احوال و آثار نقاشان قدیم» مهارت زیادی در ترسیم منظره و چهره داشت.

از آثار آرزو قلمدانی بر جا مانده است که یک روی آن تصویر مسیح پیامبر مسیحی و روی دیگرش گروهی در حال نیایش خداوند نقاشی شده است.
آرزو زن سلم پسر فریدون است.

فریدون شاه پیشدادی ایران که سه پسر داشت، سه دختر شاه یمن را برای پسرانش به زنی گرفت. از میان این سه دختر آرزو که بزرگ‌تر بود زن سلم اولین پسر فریدون شد.

آرزو نقاشی ایرانی در سده ۱۲ ه.ق بود که طبق کتاب «احوال و آثار نقاشان قدیم» مهارت زیادی در ترسیم منظره و چهره داشت.

از آثار آرزو قلمدانی بر جا مانده است که یک روی آن تصویر مسیح پیامبر مسیحی و روی دیگرش گروهی در حال نیایش خداوند نقاشی شده است.
آرزو زن سلم پسر فریدون است.

فریدون شاه پیشدادی ایران که سه پسر داشت، سه دختر شاه یمن را برای پسرانش به زنی گرفت. از میان این سه دختر آرزو که بزرگ‌تر بود زن سلم اولین پسر فریدون شد.

آرزو نقاشی ایرانی در سده ۱۲ ه.ق بود که طبق کتاب «احوال و آثار نقاشان قدیم» مهارت زیادی در ترسیم منظره و چهره داشت.

از آثار آرزو قلمدانی بر جا مانده است که یک روی آن تصویر مسیح پیامبر مسیحی و روی دیگرش گروهی در حال نیایش خداوند نقاشی شده است.
ساعت : 10:20 am | نویسنده : admin | مطلب بعدی | مطلب قبلی

امید | next page | next page